Industry 4.0
 • Modelování robotických buněk
 • Simulace a virtuální uvedení do provozu
 • Optimalizace výroby
 • Diagnostika, testování modelu
 • Ověřování

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 (nazývaný též čtvrtá průmyslová revoluce) byl jako koncept poprvé představen v Německu. Odhaluje nové možnosti ve výrobě, když pojednává o úzce propojených procesech během životního cyklu produktu. Základním prvkem Průmyslu 4.0 je digitální továrna, která zahrnuje nejen dodavatelské řetězce, požadavky zákazníka včetně zpětné vazby, ale též diagnostiku a monitorování produktů během užívání zákazníkem. Každý produkt má své digitální dvojče, které mapuje jeho životní cyklus od počátku výroby, během jeho užívání až po jeho recyklaci.

Průmysl 4.0 umožňuje monitorovat výrobní podmínky, shromažďovat naměřené hodnoty, získávat užitečná data a následně je interpretovat s cílem ideálního nastavení rozhodovacích a řídících procesů výroby. Opírá se o velmi pokročilé a inteligentní systémy schopné se adaptovat dle aktuálních požadavků flexibilní výroby a potřeb zákazníka.

Naše služby

Holder
 • Analýza a optimalizace
 • Vývoj uživatelských modulů
 • Návrh datových modelů
 • Virtuální uvedení do provozu
 • Řízení simulací
 • Vizualizace úspory energie
 • Manipulace s geometrií modelu

Digitální továrna

Digitální továrna je souhrn nástrojů a aplikací, které synchronizují produktové inženýrství, výrobní inženýrství a samotnou výrobu. Tato synchronizace umožňuje rychlé a přesné navržení a inovativní výrobu nových produktů. Díky přímému propojení produktového designu, inženýrských fází a výrobního inženýrství je celý výrobní proces výrazně štíhlejší a pružnější.

Tecnomatix

Factorio Solutions je partnerem Siemensu PLM v oblasti rozvoje aplikací Tecnomatix Process Designer, Process Simulate, Plant Simulation a Teamcenter. Specializujeme se na vytváření uživatelských modulů Process Designer a Process Simulate dle potřeb zákazníka. Process Designer se zaměřuje na operace a správu dat, aby byla zajištěna požadovaná funkčnost systému a uživatel tak získal ucelený pohled na soubor dat. Pomocí aplikace Process Simulate jsme schopni manipulovat se simulací, analyzovat a vyhodnocovat její výsledky, upravovat a manipulovat s prvky sledovaného výrobního řetězce, spravovat objekty uložené v databázi a další uživatelem požadované vlastnosti. Ve vztahu k virtuálnímu uvedení do provozu nabízíme služby, které řídí simulaci, sledují data a přináší relevantní výsledky.

Plant Simulation je další produkt z rodiny Tecnomatix, který je využíván pro plánování výroby. Nabízíme služby v oblasti tvorby simulací, analýzy výkonnostních ukazatelů jako např.: propustnost, velikost vyrovnávací paměti, čekací doba atd. a též různé nenadálé a krizové situace. V souvislosti se skutečným životním cyklem výrobku jsme schopni provést kompletní virtuální uvedení do provozu.

Teamcenter

Teamcenter je kompletní softwarové řízení životního cyklu výrobku, které je plně v souladu s digitální továrnou. Teamcenter zahrnuje kompletní sadu nástrojů a dat, takže jakákoli změna v datech je bez problému dostupná v jakékoli fázi životního cyklu výrobku.

Naše služby

Vývoj uživatelských modulů

Vývoj uživatelských modulů pro Process Designer a Process Simulate.

Moduly pro kontrolu simulace a testování

Moduly pro kontrolu simulace a testování pro Process Simulate a Plant Simulation.

Virtuální uvedení do provozu

Virtuální uvedení do provozu pomocí nástrojů Process Simulate a Plant Simulation.

Návrh a implementace datového modelu

Návrh a implementace datového modelu pro Teamcenter.

Holder
 • Připojení řídicích systémů k simulaci
 • Parametrizace vlastností související s bezpečností
 • Simulace řízená událostmi s připojeným PLC
 • Hybridní konfigurace se skutečnými zařízeními
 • Průběžné testování PLC programů
 • Testování správnosti řešení chyb
 • Automatické generování testu
 • Ověřování pomocí modelu

Virtuální uvedení do provozu

Virtuální uvedení do provozu je způsob, jak může být výrobní linka zprovozněna, aniž by byla nutná její fyzická instalace. Důležitým předpokladem pro úspěšné virtuální uvedení do provozu je provedení simulace výrobní linky v prostředí Tecnomatix Process Simulate nebo Tecnomatix Plant Simulation. Taková simulace může být připojena ke skutečnému hardwaru jako je PLC nebo jiné řídicí systémy. Největší výhodou tohoto nastavení je ta skutečnost, že řídicí systém kontrolující fyzickou i virtuální linku, je jeden a ten samý. Díky tomu nemusí být po uvedení výrobní linky do fyzické podoby provedeny žádné změny či úpravy. Součástí virtuální simulace, stejně tak, jak tomu je u fyzického zařízení, mohou být dokonce i bezpečnostní opatření, např.: nouzové zastavení, bezpečnostní světelné závory, bezpečnostní skener a též bezpečnostní funkce robota.

Naše služby

Virtuální uvedení do provozu jako služba (VCaS)

Na základě výsledků dostupných ze simulace provedené v Process Simulate, v projektu Plant Simulation nebo v řídícím programu PLC vyhodnotíme testové scénáře a tyto výsledky následně poskytneme zákazníkovi. Zákazníkovi je taktéž k dispozici on-line přístup, pomocí něhož si může programy PLC sám průběžně testovat. Nabízíme také generování automatických testovacích případů dle individuálních požadavků.

Virtuální uvedení do provozu jako produkt (VCaP)

Poskytujeme osvědčené hardwarové zařízení, které dokáže spustit řídící program pro simulované výrobní linky spolu s bezpečnostními prvky. Nabízíme automatické generování testu na základě daných požadavků uživatele.

Workshopy a školení dle požadavků uživatelů

Ať již používáte VCaS nebo VCaP, budou pro Vás workshopy užitečné. Pomohou Vám totiž získat praktické zkušenosti s přípravou simulace v Process Simulate nebo projektu v Plant Simulation. Zjistíte, jak zapojit kontrolní hardware a jak provádět simulace v souvislosti s virtuálním uvedením do provozu. Na workshopech se zaměříme na aplikace z Vašeho oboru.

Holder
 • Navržení nových Profinet sítí
 • Analýza propustnosti a zatížení
 • Zprovoznění sítí
 • Podrobná analýza provozu sítí
 • Modelování provozu sítě
 • Prediktivní diagnostika a údržba
 • Více než 10leté zkušenosti

Průmyslové sítě a diagnostika

Profinet je světově uznávaný standard na všech úrovních průmyslové automatizace, založený na průmyslovém Ethernetu. Je spravován mezinárodní organizací Profibus & Profinet International, která úzce spolupracuje s poskytovateli technologie a dalšími výrobci, když nabízí řešení uspokojující potřeby koncových uživatelů. Mezi největší uživatele patří skupina německých výrobců AIDA, která ve svých továrnách a výrobních linkách využívá řešení na bázi Profinetu. Modifikovaná verze Profinet IRT je vhodná a hodně využívaná také výrobci strojů.

Naše služby

Návrh a analýza sítě

Důkladné plánování je rozhodující pro spolehlivý provoz Profinet sítí, zejména pro ty se smíšeným režimem. Naše služba pokročilé analýzy přispívá k tomuto spolehlivému řešení.

Testy shody

Pro nově vybudované Profinet sítě je důležitá kontrola souladu Vašich požadavků s doporučeními z praxe provozu. Díky tomuto testu shody se významně snižuje riziko budoucích chyb.

Hledání chyb a healthcheck

V běžném provozu se může stát, že se objeví chyba (většinou nepravidelná) a znemožní tak správnou funkčnost sítě a souvisejících technologií výroby. Proto provádíme analýzy provozu a hledáme chyby a jejich příčiny.

Dlouhodobé monitorování a diagnostika

Ve výrobních sítích je vhodné provádět dlouhodobou diagnostiku za účelem monitorování klíčových ukazatelů, které signalizují "zdraví" sítě. Díky pravidelné diagnostice sítě je možné zabránit poruchám, které by mohly způsobit výpadky ve výrobě.

Testování zařízení

Každé zařízení Profinet IO musí být vybavené certifikátem PI Test Lab. Proto též zajišťujeme testování s použitím oficiálních kontrolních nástrojů. Vedle toho vyvíjíme jeden z oficiálních testovacích nástrojů, který bude provádět testování topologie.

Vývoj zařízení

Nabízíme vývoj zařízení Profinet IO pomocí specializovaných čipů, vývoj různých zařízení, jakožto i uživatelská řešení.

Holder
 • Měření a analýza spotřeby energie
 • Identifikace provozního režimu
 • Modelování a simulace operací robotů
 • Analýza trajektorie robota
 • Optimalizace

Úspora energie

Na výrobních robotických linkách činí spotřeba energie robotů nutná na provádění operací obvykle asi 50 % celkové spotřeby. Optimalizací operací robotů mohou být výrobní náklady výrazně sníženy. Velký potenciál leží v optimalizaci trajektorie robotů – pokud je trajektorie robota dostatečně hladká, je zapotřebí vynaložit méně energie. Další potenciál spočívá v možnosti uvést robota do pohotovostního režimu, jakmile nemusí být v provozu (např.: během plánované nebo i neplánované odstávky). Pro plánování pohotovostního režimu je nezbytné správné propojení s nadřazeným systémem. Další způsob, jak snížit spotřebu energie je optimalizace sled operací robotů.

Naše služby

Měření spotřeby elektrické energie

Pomocí specifických karet měřících průmyslovou kvalitu energie navrhujeme nastavení měření energie a ukládáme získaná data s periodou vzorkování 40 ms, což je perioda, které jsou měřící karty schopny.

Analýza dlouhodobých a krátkodobých dat

Data skladovaná v databázi musí být analyzována z hlediska různých způsobů operací a period, kdy je výroba realizována a kdy je pozastavena. Právě tuto analýzu provádíme.

Identifikace a diagnostika robotických operací

V rámci analýzy dat identifikujeme robotické operace, které slouží pro další diagnostiku řídicího procesu. Získáváme tak komplexní informace o výrobní buňce a můžeme tak předvídat její budoucí chování, nutnost údržby apod.

Optimalizace robotických operací

Provádíme optimalizaci robotických operací zahrnující adaptaci trajektorií, návrh pohotovostních režimů včetně optimalizace sekvencí operací.

Holder

Školení

Dobře vyškolený personál je nezbytný pro kvalitní provoz a údržbu řídících a síťových systémů.

Naše služby

Uživatelské školení Profibusu a Profinetu

Pro uživatele Profibusu a Profinetu nabízíme kurzy. Jejich náplní je nejen základní, ale i pokročilé užívání, diagnostika, hledání chyb a další. Nabízíme rovněž kurzy zaměřené na specifické produkty klienta za účelem studia chování těchto produktů z pohledu Profibusu nebo Profinetu.

Školení ostatních průmyslových sítí

Poskytujeme školení průmyslových sítí i v obecné rovině pro široké spektrum uživatelů.

Školení řídicích systémů

Nabízíme školení PLC programování se zaměřením na základní principy, jakož i na programovací jazyk dle standardu IEC 61131-3.

Kontakt

Holder

Ondřej Fiala

+420 777 942 650